پرسمان۱ : دوران پسا لک لک

درخواست حذف این مطلب
اولین بار کی و چطوری با مسئله رابطه آشنا شدید و فهمیدید که یه سری فعل و انفعالات بین زن و مرد مولد یه لذت و یه موجود جدیده؟ این شکل پستا قراره یه یادداشت جمعی باشه و ما رو به شناخت واقعی تر خودمون و جامعه مون هدایت کنه که طبیعتا ادامه پیدا ش منوط به مشارکت بیشتر شما توی پاسخ دادن به سوالاته.